SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Enligt miljöbalken ska företag och kommuner dels bedriva egenkontroll avseende den egna miljöfarliga verksamheten, dels undersöka vilka effekter den har på omgivningen. Denna kontroll är genom bildandet av Blekingekustens vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten samordnad i ett kontrollprogram för hela Blekinge läns kust och Skåne läns östra kust. Därutöver har kommuner och andra ett intresse av att övervaka havsmiljön ur andra aspekter såsom planering, miljöövervakning, rekreation och fiskerinäring, vilket också kan beaktas i ett gemensamt kontrollprogram.
Läs mer
Godkänd
2011-03-07 12:46
Kust och hav
Löpande program
Blekingekustens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-07 12:42
2011-03-07 12:44

Kemisk-fysikaliska parametrar i vatten provtas och analyseras enligt –HELCOM:s COMBINE-manual, http://www.helcom.fi/groups/monas/CombineManual/en_GB/main/
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1990 - 12 gånger per år SMHI
Klorofyll a 1990 - 12 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1990 - 12 gånger per år SMHI
Syrgas 1990 - 12 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 1990 - 12 gånger per år SMHI
Siktdjup 1990 - 12 gånger per år SMHI
Näringsämnen 1990 - 12 gånger per år SMHI
Ammonium 1990 - 12 gånger per år SMHI
Totalmängd kväve - vinter 1990 - 12 gånger per år SMHI
Totalmängd fosfor - vinter 1990 - 12 gånger per år SMHI
Totalmängd kväve - sommar 1990 - 12 gånger per år SMHI
Totalmängd fosfor - sommar 1990 - 12 gånger per år SMHI
Fosfat 1990 - 12 gånger per år SMHI
Partikulärt organiskt kol 2003 - 12 gånger per år SMHI
Partikulärt organiskt kväve 2003 - 12 gånger per år SMHI
Silikat 1990 - 12 gånger per år SMHI
Nitrit 1990 - 12 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 1990 - 12 gånger per år SMHI
Temperatur 1990 - 12 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 1990 - 12 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 1990 - 12 gånger per år SMHI