SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Enligt miljöbalken ska företag och kommuner dels bedriva egenkontroll avseende den egna miljöfarliga verksamheten, dels undersöka vilka effekter den har på omgivningen. Denna kontroll är genom bildandet av Blekingekustens vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten samordnad i ett kontrollprogram för hela Blekinge läns kust och Skåne läns östra kust. Därutöver har kommuner och andra ett intresse av att övervaka havsmiljön ur andra aspekter såsom planering, miljöövervakning, rekreation och fiskerinäring, vilket också kan beaktas i ett gemensamt kontrollprogram.
Läs mer
Godkänd
2011-03-07 12:46
Kust och hav
Löpande program
Blekingekustens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-07 12:42
2011-03-07 12:44

Provtagningsår: 2011, 2014…
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i blåmussla
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tetrabrombisfenol-A (TBBP-A), Polybromerade difenyletrar: kongener BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Ftalater: Di (2 etylhexyl)ftalat DEHP, Butylbensylftalat BBP
Bly och blyföreningar 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
PAH16
Tributyltenn föreningar 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Mäter även nedbrytningsprodukten DBT
Särskilda förorenande ämnen 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
PCB7
Biologiska kvalitetsfaktorer
Övriga biologiska parametrar 0 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Blåmussla: maximal skallängd, max skalbredd, skalvikt, mjukdel färskvikt, mjukdel torrvikt och mjukdel fetthalt