SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Huvudmålet med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliteten inom Norra Vätterns tillrinningsområde. Kontrollen ska visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön samt belysa den allmänna miljösituatioen i området. Recipientkontrollen ska ses som en resurs och därmed vara ett underlag för att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön.

Programmet har pågått sedan 1975 och har uppdaterats bl.a. 1994, 2000, 2010 och 2016. Programmet omfattar följande moment; fysikalisk-kemiska parametrar i vatten, metaller i vatten, vattenmossa, sediment och fisk, bottenfauna och elfiske i vattendrag, klorofyll, plankton, profudal- sublitoral och litoralfauna.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vätterns recipientkontroll
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
2011-01-04 10:31
2018-01-05 13:52

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1975 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet, Siktdjup, Vattenfärg.
Siktdjup 1975 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1975 1996 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor, totalkväve, TOC, ammonium, nitrit+nitrat, fosfat, kisel.
Totalkväve 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1994 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, alkalinitet, sulfat.
pH 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2010 2013 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans, klorid, kalcium, kalium, magnesium, natrium.
Klorid 2000 2013 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2000 2013 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2000 2013 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2000 2013 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1997 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2000 2013 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö