SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Huvudmålet med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliteten inom Norra Vätterns tillrinningsområde. Kontrollen ska visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön samt belysa den allmänna miljösituatioen i området. Recipientkontrollen ska ses som en resurs och därmed vara ett underlag för att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön.

Programmet har pågått sedan 1975 och har uppdaterats bl.a. 1994, 2000, 2010 och 2016. Programmet omfattar följande moment; fysikalisk-kemiska parametrar i vatten, metaller i vatten, vattenmossa, sediment och fisk, bottenfauna och elfiske i vattendrag, klorofyll, plankton, profudal- sublitoral och litoralfauna.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vätterns recipientkontroll
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
2011-01-04 10:31
2018-01-05 13:52

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1988 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1988 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fytoplankton
Andel blågrönalger 1996 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 1988 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 1996 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1988 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 1996 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 1996 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö