SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Huvudmålet med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliteten inom Norra Vätterns tillrinningsområde. Kontrollen ska visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön samt belysa den allmänna miljösituatioen i området. Recipientkontrollen ska ses som en resurs och därmed vara ett underlag för att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön.

Programmet har pågått sedan 1975 och har uppdaterats bl.a. 1994, 2000, 2010 och 2016. Programmet omfattar följande moment; fysikalisk-kemiska parametrar i vatten, metaller i vatten, vattenmossa, sediment och fisk, bottenfauna och elfiske i vattendrag, klorofyll, plankton, profudal- sublitoral och litoralfauna.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vätterns recipientkontroll
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
2011-01-04 10:31
2018-01-05 13:52

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1975 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly, Kadmium, Kvicksilver, Nickel
Kadmium och kadmiumföreningar 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsrenik, Koppar, Krom, Zink
Arsenik 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Aluminium, Kobolt
Kobolt 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1975 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö