RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Växtplankton.

Sammansättningen av växtplanktonsamhällen skiftar påtagligt i olika sjötyper och vid miljöförändringar som t.ex. beror på övergödning, försurning och miljögifter. Analys av växtplanktonsamhällen ger därför både information om sjökaraktär och om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Växtplanktonundersökningar kan användas för att bedöma status i vatten och är en god indikator speciellt för att påvisa övergödning i sjöar. Övergödning är ett omfattande miljöproblem i Västmanlands län.

Växtplanktonprovtagningen sker vid ett tillfälle under perioden mitten av juli till mitten av augusti. Provtagningen, analys och utvärdering av växtplankton i sjöar sker enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp "Växtplankton i sjöar". Sjöarna som ingår i provtagningen har valts ut antingen på grund av att 1) de har övergödningsproblematik eller 2) kunskapen om sjöns biologi behöver förbättras.

Under fliken "Undersökningar" anges vilka parametrar som analyseras.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 13:27
2016-03-31 10:00

Växtplanktonprovtagningen utförs i sjöarna i augusti vart tredje år, förutom i Märrsjön (regional referenssjö) där provtagningen sker årligen.
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2008 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sammansättningen av växtplanktonsamhällen skiftar påtagligt i olika sjötyper och vid miljöförändringar som t.ex. beror på övergödning, försurning och miljögifter. Analys av växtplanktonsamhällen ger därför information både om sjökaraktär och om effekter av olika typer av miljöstörningar.
Andel blågrönalger 2008 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Andelen cyanobakterier av totalbiomassan är en god indikator på sjöns näringsnivå.
Trofiskt planktonindex (TPI) 2008 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Genom analyser av artsammansättningen i en sjö kan man utifrån det trofiska planktonindexet (TPI) dra slutsatser om sjön är påverkad av övergödning.
Artantal för växtplankton 2008 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Artantal indikerar en sjös surhet men det framgår inte om sjön är naturligt sur eller om den är försurad av mänsklig påverkan.
Totalbiomassa 2008 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalbiovolym/totalbiomassan är en god indikator på sjöns näringsnivå.
Näringsämnespåverkan växtplankton 2008 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Näringspåverkan baseras på en sammanvägning av växtplanktonparametrarna som mäter övergödning, d v s andelen cyanobakterier, TPI samt totalbiomassa.