RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län 2009-2014, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar. Delprogrammet är gemensamt med Stockholms och Södermanlands län.

Den synoptiska undersökningen utförs genom helikopterprovtagning. Undersökningen sker årligen i augusti då de hydrologiska förhållandena normalt sett är mycket stabila med lågvattenföring. Provtagningen sker enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp "Vattenkemi i sjöar".

I Västmanlands län är det främst sjöar som är vattenförekomster som ingår i undersökningen. Sjöarna som ingår i provtagningen har antingen valts ut på grund av att 1) de har övergödningsproblematik eller 2) det vattenkemiska dataunderlaget behöver förbättras.

Under fliken "Undersökningar" anges vilka parametrar som analyseras.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Västmanland
Uppsala
2011-03-09 13:29
2017-12-21 13:48

Den synoptiska vattenkemiska provtagningen i sjöar sker genom helikopterprovtagning. Provtagningen sker årligen i augusti då de hydrologiska förhållanden normalt sett är mycket stabila (lågvattenföring).
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Klorofyll a 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Siktdjup 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Näringsämnen 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalkväve 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalfosfor 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ammonium 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
TOC 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kisel 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nitrat + nitrit 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fosfat 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperaturförhållande 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperatur 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Särskilda förorenande ämnen 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen
Arsenik 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Konduktivitet 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Försurning 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
pH 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Alkalinitet 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sulfat 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Klorid 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalcium 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalium 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Natrium 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Absorbans 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Magnesium 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fluor 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Zink 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö