KÖ, Sydkuståar Trelleborg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av vattenkvalitén i kommunens större vattendrag påbörjades 1988. Sedan 1990 samordnas undersökningarna med liknande undersökningar i Malmö, Vellinge och Ystads kommuner. Representanter för kommunerna och deltagare från länsstyrelsen för gemensamma diskussioner om provtagningsprogram och resultat. Avsikten med undersökningarna är att få kunskap om vattenkvalitén i åarna samt att kartlägga transporten av närsalter och biologiskt material som sker ut i Östersjön via åarna.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Trelleborg kommun
KÖ, kommunal övervakning
1988
2014
Avslutat
Skåne
2011-03-09 20:48
2016-08-31 13:49

Provtagning sker i mitten av varje jämn månad, dvs sex gånger årligen. Provtagningstationerna ligger nära mynningen av respektive å, dock så långt från Östersjön att påverkan av baklänges strömmande vatten från havet inte sker. De parametrar som analyseras är temperatur, pH, alkalinitet, syrgas-halt/mättnad, färg, grumlighet, konduktivitet, TOC (totalt organiskt material) har från och med 2002 ersatt parametern biologisk syreförbrukning (BOD7), totalfosfor, totalkväve, nitratkväve samt kron- och vegetationstäckning.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1988 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1994 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö