SRK, Göta älv

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Göta älvs Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-11 08:51
2021-08-12 16:06

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2000 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2000 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2000 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2000 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2012 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2013 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2013 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2013 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2013 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö