SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2022-10-13 11:10

Metallhalter och organiska miljögifter i organismer speglar
miljögiftsbelastningen samt ämnenas biotillgänglighet. Geografiska
skillnader, och i viss mån även förändringar över tid, ska kunna
beskrivas och följas. Analys av metaller i fisk
Metodik: Analys utförs på fem samlingsprov, vardera bestående av 5 st ca 2-åriga, åldersbestämda abborrar av honkön (metodik enl. Förlin et al. 1986). Lever och muskel analyseras med avseende på metaller. Fångststatistik, ålders- och könsfördelning samt konditionsindex noteras. Fiskeinsatsen görs på lämpligt sätt för att erhålla provmaterialet. Högsta detektionsgränser för metaller redovisas i tabell 3.
Provtagningstid: augusti vart tredje år med start 1994.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 1997 Slutår 2006
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 1997 2006 Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB