SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2019-05-15 16:51

Metallhalter och organiska miljögifter i organismer speglar
miljögiftsbelastningen samt ämnenas biotillgänglighet. Geografiska
skillnader, och i viss mån även förändringar över tid, ska kunna
beskrivas och följas. För att möjliggöra jämförelser ska tillvägagångssätt
för insamling, provberedning och analys i möjligaste mån följa det
nationella övervakningsprogrammet för miljögifter. Rekommendationer
finns i Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning ”Metaller
och organiska miljögifter i fisk”, ”Metaller och organiska miljögifter i
fisk - sjöar och vattendrag” samt ”Organiska miljögifter i biologiskt
material”. Analys av metaller och organiska miljögifter i fisk
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2011 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2011 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2011 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2011 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alfa-hexaklorcyklohexan 2011 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 2011 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2011 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB