SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2019-05-15 16:51

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1984 - 3 gånger per år SMHI
slangprovtagning från ytskiktet 0-10 meter, eller diskreta prov från ytan (0,5 m) om vattendjupet är <12 m.
Klorofyll a 1984 - 3 gånger per år SMHI
Vid samtliga stationer bestäms klorofyll a på 0,5 m djup. Vid stationer där växtplanktonprov tas (bilaga 1) bestäms även klorofyll på vattenprov från samma djupintervall som för växtplankton. Detta innebär att två klorofyllmätningar utförs där växtplanktonprov tas, dels på 0,5 m djup och dels på slangprovet. Vid övriga stationer mäts klorofyll endast på 0,5 m djup.
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Syrgas 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Ljusförhållanden 1984 - 6 gånger per år SMHI
Endast ytprov
Siktdjup 1984 - 6 gånger per år SMHI
Endast ytprov
Näringsämnen 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Totalkväve 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Totalfosfor 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Ammonium 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Totalmängd kväve - vinter 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Totalmängd fosfor - vinter 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Totalmängd kväve - sommar 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Totalmängd fosfor - sommar 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
TOC 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Temperaturförhållande 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Temperatur 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter
Absorbans 1984 - 6 gånger per år SMHI
profil var 5:e meter