NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) startades 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i flera delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Från början låg ansvaret på Naturvårdsverket, men från och med halvårsskiftet 2011 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget. Programmet och verksamhet utformas av en projektstyrelse.

I programmet undersöks såväl kalkade vatten ("Kalkade") som okalkade referensvatten ("Referenser"). Dessutom ingår vatten där kalkningen avslutats ("Kalkavslut"), samt ett antal sjöar som överdoseras med kalk ("Överdos") för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt.

För mer information om IKEU-programmet se IKEU:s hemsida http://www.slu.se/ikeu/
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:14
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
Gävleborg
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Kalmar
Västernorrland
Halland
Blekinge
Västerbotten
Västra Götaland
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Västmanland
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Södermanland
2011-03-15 14:13
2022-10-13 10:27

Nationell övervakning av kalkade sjöar inom IKEU (delundersökningen "Kalkade"). OBS! Provtagningsfrekvensen kan variera mellan åren. Frekevens gällande 2011 anges här.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2010 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1989 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1990 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö