NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) startades 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i flera delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Från början låg ansvaret på Naturvårdsverket, men från och med halvårsskiftet 2011 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget. Programmet och verksamhet utformas av en projektstyrelse.

I programmet undersöks såväl kalkade vatten ("Kalkade") som okalkade referensvatten ("Referenser"). Dessutom ingår vatten där kalkningen avslutats ("Kalkavslut"), samt ett antal sjöar som överdoseras med kalk ("Överdos") för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt.

För mer information om IKEU-programmet se IKEU:s hemsida http://www.slu.se/ikeu/
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:14
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
Gävleborg
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Kalmar
Västernorrland
Halland
Blekinge
Västerbotten
Västra Götaland
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Västmanland
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Södermanland
2011-03-15 14:13
2022-10-13 10:27

Nationell övervakning av kalkreferenssjöar inom IKEU. OBS! Provtagningsfrekvensen kan variera mellan åren. Här anges frekvenser gällande 2011. IKEU-programmet startade 1989, men data finns hos datavärden för vissa sjöar och parametrar sedan 1983.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2010 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1987 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1998 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1998 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1998 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 1998 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1994 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö