NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) startades 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i flera delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Från början låg ansvaret på Naturvårdsverket, men från och med halvårsskiftet 2011 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget. Programmet och verksamhet utformas av en projektstyrelse.

I programmet undersöks såväl kalkade vatten ("Kalkade") som okalkade referensvatten ("Referenser"). Dessutom ingår vatten där kalkningen avslutats ("Kalkavslut"), samt ett antal sjöar som överdoseras med kalk ("Överdos") för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt.

För mer information om IKEU-programmet se IKEU:s hemsida http://www.slu.se/ikeu/
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:14
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
Gävleborg
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Kalmar
Västernorrland
Halland
Blekinge
Västerbotten
Västra Götaland
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Västmanland
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Södermanland
2011-03-15 14:13
2021-12-06 11:59

Nationell övervakning av s.k. överkalkade sjöar inom IKEU (skall även påverka sjöar som ligger nedströms). OBS! Provtagningsfrekvensen kan variera mellan åren. Här anges frekvensen gällande 2011. Samtliga provplatser med undantag för Västra Hultasjön lades ner 2010.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2010 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2005 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö