NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) startades 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i flera delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Från början låg ansvaret på Naturvårdsverket, men från och med halvårsskiftet 2011 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget. Programmet och verksamhet utformas av en projektstyrelse.

I programmet undersöks såväl kalkade vatten ("Kalkade") som okalkade referensvatten ("Referenser"). Dessutom ingår vatten där kalkningen avslutats ("Kalkavslut"), samt ett antal sjöar som överdoseras med kalk ("Överdos") för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt.

För mer information om IKEU-programmet se IKEU:s hemsida http://www.slu.se/ikeu/
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:14
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
Gävleborg
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Kalmar
Västernorrland
Halland
Blekinge
Västerbotten
Västra Götaland
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Västmanland
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Södermanland
2011-03-15 14:13
2022-10-13 10:27

Nationell övervakning av kalkreferenssjöar inom IKEU. OBS! Provtagningsfrekvensen kan variera mellan åren. Här anges frekvenser gällande 2011. IKEU-programmet startade 1989, men data finns hos datavärden för vissa sjöar sedan 1986.
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1986 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1986 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 1986 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 1986 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 1992 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Före 1992 bestämdes endast dominerande arter, varför artantalet är underskattat
Klorofyll a 1996 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 1986 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Planktontrofiskt index (PTI) 1986 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö