NMÖ, Sjöar trendstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella övervakningsprogrammet för trendstationer i sjöar skapades 2007. Programmet ersätter i reviderad form de tidigare programmen Referenssjöar och Tidsseriesjöar. Revideringen 2007 utfördes framförallt för att bättre svara mot kraven i Vattendirektivet.
För att få en helhetssyn över tidsserierna anges respektive stations ursprungliga start för de parametrar som undersöks, vilket i de flesta fall är före själva programmets start 2007 (enstaka observationer av koppar och zink kan dock förekomma från början av 1980-talet, men ingen hänsyn har tagits till detta när startdatum har satts. Data går dock att återfinna hos datavärden SLU, Institutionen för vatten och miljö).
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
Kalmar
Västra Götaland
Västerbotten
Södermanland
Värmland
Skåne
Gotland
Västmanland
Jämtland
Uppsala
Örebro
Kronoberg
Jönköping
Stockholm
Dalarna
Östergötland
Gävleborg
Halland
Västernorrland
Blekinge
2011-03-17 19:10
2022-07-18 15:47

Nytt program 2007. Ersätter i reviderad form de tidigare programmen Referenssjöar och Tidsseriesjöar. Revideringen 2007 utfördes ffa för att bättre svara mot kraven i Vattendirektivet.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1988 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Kemisk syreförbrukning, Mn 1983 1993 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Siktdjup 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Näringsämnen 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Totalkväve 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Totalfosfor 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Ammonium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Järn 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Mangan 1984 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
TOC 1987 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Kisel 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Nitrat + nitrit 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Fosfat 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Prioriterade ämnen 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Kadmium och kadmiumföreningar 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Bly och blyföreningar 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Nickel och nickelföreningar 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Temperaturförhållande 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Temperatur 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Särskilda förorenande ämnen 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Arsenik 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Krom 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Zink 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-2/år
Koppar 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Salthaltsförhållanden 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Konduktivitet 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Försurning 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
pH 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Alkalinitet 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Sulfat 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Klorid 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Kalcium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Kobolt 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Vanadin 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 1-4/år
Kalium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Natrium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Absorbans 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Magnesium 1983 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Fluor 1994 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år
Totalaluminium 2004 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagning 4-8/år