KEU, Skåne län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länets åtgärder för kalkning, effektuppföljning och biologiskt återställningsarbete bedrivs samordnat inom 17 utpekade åtgärdsområden. Dessa har skurits ner från tidigare 20 områden. För 2010 kalkas eller kalkpåverkas totalt 67 målområden varav 49 är målsjöar och 18 är rinnande målsträckor. Vattenkemiskt styrs effektuppföljningen av väderåret. I Skåne inträffar högflödesperioden vanligen under perioden oktober-april/maj och orsakas av höst och vinterregn eller vissa år av snö och snösmältning. Vinter, dvs. normalt sett från mitten av januari till mitten/slutet av mars är vanligen, men sannerligen ej alltid, den årstid då mest sura förhållanden uppträder i Skånes vatten. Mest sura förhållande kan emellertid lika väl inträffa under hösten med långvariga höstregn som kan starta någon gång i september och vara fram över jultiden eller under våren, dvs. från mitten av mars till mitten av maj, framför allt år då vi haft en vinter med tjälad mark och mycket nederbörd vare sig den fallit som snö eller regn.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1982
-
Pågående
Skåne
Kronoberg
Halland
Blekinge
2011-04-13 14:40
2021-12-15 12:02

Totalt genomförs fyra provtagningar per sjö och år. Uppföljning av högflödesperioden för sjöar sker med tre prov, ett vardera för att täcka in höst, vinter och vår. Sommartid kan tillskott av grundvatten och växternas fotosyntes få en stor betydelse för sjöarnas buffertförmåga respektive för deras syranivå. I avsikt att beskriva den totala variationen i dessa variabler och för att kunna nyttja denna kunskap till att försöka förklara effekter i ekosystemets biologiska delar följer vi variablerna även med ett sommarprov.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1996 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 2014 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö