KEU, Skåne län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länets åtgärder för kalkning, effektuppföljning och biologiskt återställningsarbete bedrivs samordnat inom 17 utpekade åtgärdsområden. Dessa har skurits ner från tidigare 20 områden. För 2010 kalkas eller kalkpåverkas totalt 67 målområden varav 49 är målsjöar och 18 är rinnande målsträckor. Vattenkemiskt styrs effektuppföljningen av väderåret. I Skåne inträffar högflödesperioden vanligen under perioden oktober-april/maj och orsakas av höst och vinterregn eller vissa år av snö och snösmältning. Vinter, dvs. normalt sett från mitten av januari till mitten/slutet av mars är vanligen, men sannerligen ej alltid, den årstid då mest sura förhållanden uppträder i Skånes vatten. Mest sura förhållande kan emellertid lika väl inträffa under hösten med långvariga höstregn som kan starta någon gång i september och vara fram över jultiden eller under våren, dvs. från mitten av mars till mitten av maj, framför allt år då vi haft en vinter med tjälad mark och mycket nederbörd vare sig den fallit som snö eller regn.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1982
-
Pågående
Skåne
Kronoberg
Halland
Blekinge
2011-04-13 14:40
2021-12-15 12:02

Totalt genomförs fyra provtagningar per sjö och år. Uppföljning av högflödesperioden för sjöar sker med tre prov, ett vardera för att täcka in höst, vinter och vår. Sommartid kan tillskott av grundvatten och växternas fotosyntes få en stor betydelse för sjöarnas buffertförmåga respektive för deras syranivå. I avsikt att beskriva den totala variationen i dessa variabler och för att kunna nyttja denna kunskap till att försöka förklara effekter i ekosystemets biologiska delar följer vi variablerna även med ett sommarprov.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1985 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö