RK, Laisvallgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid nedlagd blygruva. Gruvan lades ner 2001. Recipientkontrollen ingår i programmet för efterbehandling av gruvområdet. Några vattenkemiparametrar mäts årligen, medan bottenfauna och metaller i fisk och sediment mäts vart femte år.

Provtagningsfrekvensen för vattenkemi har ändrats (minskats) vid ett par tillfällen.
Godkänd
2012-03-09 09:59
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Boliden.
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1996
-
Pågående
Norrbotten
2011-06-30 12:39
2017-01-04 11:54

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 1996 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Totalkväve 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Totalfosfor 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Prioriterade ämnen 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Bly och blyföreningar 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Särskilda förorenande ämnen 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Zink 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Koppar 2013 - 4 gånger per år Boliden AB
Försurning 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
pH 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Alkalinitet 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Mäts som HCO3, vätekarbonat.
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1996 - 4 gånger per år Boliden AB
Suspenderade ämnen 1996 - 4 gånger per år Boliden AB