NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det övergripande syftet är att ge en tillståndsbild över svenskt grundvatten.
Stationsnätet består fr.o.m. år 2007 av totalt 548 stationer som är så geografiskt fördelade över landet att de ska ge så representativa haltnivåer som möjligt av olika kemiska ämnen i de olika grundvattenmiljöerna inom de nio (tio med den inofficiella fjällregionen) regionerna. Åttio stationer är trendstationer, som är lika fördelade på grundvattenförekomster i stora (mestadels isälvsavlagringar) och små (morän- och svallsandsavlagringar) grundvattenmagasin. Grundvatten i de små magasinen provtas fyra gånger per år för analys av variabler som ingår i ett baspaket. Motsvarande variabelomfattning analyseras två gånger per år på grundvatten från stora magasin. Metaller provtas och analyseras två gånger årligen. Genom att stationer tidigare kan ha ingått i såväl SGU:s grundvattennät som i PMK-programmet är de längsta tidserierna från 1968.
De övriga 468 stationerna är omdrevsstationer, som provtas en gång vart sjätte år. Varje år provtas 78 omdrevsstationer. Analyspaketet för dessa är mer omfattande.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Västerbotten
Värmland
Västernorrland
Västra Götaland
Skåne
Jämtland
Jönköping
Kronoberg
Halland
Uppsala
Örebro
Södermanland
Gävleborg
Dalarna
Stockholm
Norrbotten
Västmanland
Gotland
Kalmar
Östergötland
2011-09-28 14:22
2019-03-14 10:11

I undersökningen ingår även stationerna 20:10 Sala (SE662925-154156), 58:4 Ockelbo (SE674529-153757) och 84:3 Vimmerby (SE637654-150206). Dessa ingår även i undersökningen Trendstationer Grundvattenkemi med samma aktiviteter varför de registreras i den undersökningen.
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitratkväve 2007 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Bekämpningsmedel 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 2 gånger om året.
Klorid 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alaklor 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 2014 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 3 gånger om året.
Diklormetan 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 1 gånger om året.
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2007 2017 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 4 gånger om året.
Krom 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cybutryn/Irgarol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2011 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenoletoxilater 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenpropimorf 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2011 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2011 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2013 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2011 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2013 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endrin 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2008 2017 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 3 gånger om året.
Tetrakloretylen 2007 2017 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 3 gånger om året.
Trikloretylen 2007 2017 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 3 gånger om året.
Benso(a)pyrene 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Temperatur 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenfärg 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Grumlighet 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2007 2017 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 6 gånger om året.
Magnesium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Löst organiskt kol 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antimon 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Molybden 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Selen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klordan 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Mn 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Azoxystrobin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bitertanol 2011 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyprodinil 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenmedifam 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoxaprop 2007 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Flurtamon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fuberidazol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alfa-hexaklorcyklohexan 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazalil 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Gamma-hexaklorcyklohexan 2007 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Iprodion 2011 2011 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2012 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prokloraz 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propikonazol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prosulfokarb 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin-desetyl 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexazinon 2011 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorsulfuron 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazapyr 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,1-Trikloretan 2008 2017 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 3 gånger om året.
1,1,2-Trikloretan 2009 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Cis-1,2-dikloreten 2011 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-diklorpropan 2011 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2014 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Boskalid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desamino diketo Metribuzin 2013 2013 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diketo-metribuzin 2013 2013 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pikoxystrobin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-beta-östradiol 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning