NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det övergripande syftet är att ge en tillståndsbild över svenskt grundvatten.
Stationsnätet består fr.o.m. år 2007 av totalt 548 stationer som är så geografiskt fördelade över landet att de ska ge så representativa haltnivåer som möjligt av olika kemiska ämnen i de olika grundvattenmiljöerna inom de nio (tio med den inofficiella fjällregionen) regionerna. Åttio stationer är trendstationer, som är lika fördelade på grundvattenförekomster i stora (mestadels isälvsavlagringar) och små (morän- och svallsandsavlagringar) grundvattenmagasin. Grundvatten i de små magasinen provtas fyra gånger per år för analys av variabler som ingår i ett baspaket. Motsvarande variabelomfattning analyseras två gånger per år på grundvatten från stora magasin. Metaller provtas och analyseras två gånger årligen. Genom att stationer tidigare kan ha ingått i såväl SGU:s grundvattennät som i PMK-programmet är de längsta tidserierna från 1968.
De övriga 468 stationerna är omdrevsstationer, som provtas en gång vart sjätte år. Varje år provtas 78 omdrevsstationer. Analyspaketet för dessa är mer omfattande.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Västerbotten
Värmland
Västernorrland
Västra Götaland
Skåne
Jämtland
Jönköping
Kronoberg
Halland
Uppsala
Örebro
Södermanland
Gävleborg
Dalarna
Stockholm
Norrbotten
Västmanland
Gotland
Kalmar
Östergötland
2011-09-28 14:22
2019-03-14 10:11

Undersökningen omfattar tre stationer (20:10 Sala (SE662925-154156), 58:4 Ockelbo (SE674529-153757) och 84:3 Vimmerby (SE637654-150206)) som även ingår i undersökningen Omdrevsobjekt Grundvattenkemi. Aktiviteterna inom programmet är registrerade endast här här, med tillägg av Hg, trikloretylen och tetrakloretylen som egentligen hör till omdrevsundersökningen, för att undvika dubbelregistrering.
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitratkväve 2007 2008 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Klorid 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alaklor 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Bensen 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Isoproturon 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Bly och blyföreningar 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Simazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Triklormetan (kloroform) 2009 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenoletoxilater 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Cyanazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Diklorprop 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Dimetoat 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Fenpropimorf 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Kloridazon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Metamitron 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Metribuzin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Metsulfuronmetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2009 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2009 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloretylen 2009 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Temperatur 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna 2 till 4 gånger om året.
Magnesium 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Selen 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 0 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Desetylatrazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 gång till 2 gånger om året.
Azoxystrobin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 gång till 2 gånger om året.
Bitertanol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyprodinil 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Fenmedifam 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoxaprop 2007 2007 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Flurtamon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fuberidazol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazalil 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Gamma-hexaklorcyklohexan 2007 2007 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Kvinmerac 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Metalaxyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prokloraz 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propikonazol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prosulfokarb 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Terbutryn 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Terbutylazin-desetyl 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Desisopropylatrazin 2007 2008 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexazinon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Toluen 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,1-Trikloretan 2009 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2009 2009 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Boskalid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pikoxystrobin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2011 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-beta-östradiol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ciprofloxacin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning