RK, Aitikgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Aitikgruvan i Gällivare, Boliden AB. Vattenkemi mäts löpande med utökad provtagning i samband med bräddning.
Bottenfauna och elfiske undersöks vart femte år.
Godkänd
2012-03-09 10:01
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Boliden.
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-03 14:00
2022-04-14 12:15

Recipientkontroll Aitikgruvan, Boliden Mineral AB
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Frekvensen varierar, beroende på bräddningsperioder.
Vattenfärg 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Grumlighet 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Näringsämnen 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Frekvensen varierar, beroende på bräddningsperioder.
Totalkväve 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Totalfosfor 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Ammonium 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Järn 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
TOC 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Nitrat + nitrit 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Nitrit 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Prioriterade ämnen 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Frekvensen varierar, beroende på bräddningsperioder.
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Bly och blyföreningar 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Nickel och nickelföreningar 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Särskilda förorenande ämnen 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Frekvensen varierar, beroende på bräddningsperioder.
Arsenik 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Nitrat 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Krom 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Zink 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Koppar 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Uran 2014 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Salthaltsförhållanden 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Frekvensen varierar, beroende på bräddningsperioder.
Konduktivitet 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Försurning 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Frekvensen varierar, beroende på bräddningsperioder.
pH 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Alkalinitet 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Sulfat 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Frekvensen varierar, beroende på bräddningsperioder.
Kalcium 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Kobolt 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt
Suspenderade ämnen 2003 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Oorganiskt aluminium 1997 - 13 till 20 gånger per år Boliden AB
Metallerna mäts som filtrerad halt