RMÖ, Blekinge län, Grundvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med övervakningen har främst varit att följa försurningens påverkan i hela länet. Även näringsämnen har analyserats löpande.
De första källorna provtogs 1984. I länet finns drygt 180 kända källor som provtagits under årens lopp. Stationsnätet har sedan vuxit till 25 källor och ett 20-tal enskilda brunnar med löpande provtagning. Brunnarna var under 15 år ett fast urval, men sedan 2010 varierar vilka brunnar som provtas.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1984
-
Pågående
Blekinge
2012-09-07 20:36
2015-06-09 10:14

Vattenkvaliten i källor har analyserats sedan mitten på 80-talet. Drygt 180 olika källor i Blekinge har provtagits under årens lopp. Fram tll år 2010 provtogs 25 av källorna årligen och ytterligare 15 prover togs med gelsare intervall på särskilt intressanta eller nyupptäckta källor. Efter 2010 har 20 av källorna provtagits varje år.

Analysen omfattar i regel följande:
temperatur, alkalinitet, pH, konduktivitet, vattenfärg, turbiditet, kalcium, magnesium, natrium, kalium, aluminium, järn, mangan, klorid, fluorid, sulfat, fosfatfosfor, kemisk syreförbrukning (COD-Mn), ammoniumkväve, nitratkväve, nitritkväve, TOC, kadmium, koppar, bly, zink, arsenik, grundvattennivå.
År 2006 och 2007 analyserades även uran. År 2013 har ett stort antal extra parametrar provtagits vid två av källorna, för att få underlag för riskbedömning och statusklassning inom vattenförvaltningsarbetet. Dessa parametrar har valts utifrån de påverkanskällor som har identifierats.
Undersökningstyper Grundvattenkemi, integrerade typområden Grundvattenkemi, intensiv/integrerad
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Temperatur 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenfärg 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvantitativa kvalitetsfaktorer
Grundvattennivå 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning