RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är ett urval ur kommunernas råvattenkontroll som användes för miljöövervakningen i enlighet med ramdirekttivet för vatten. (RDV 2000/60/EEG, artikel 8 respektive bilaga V)
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
KÖ, kommunal övervakning
0
-
0
Dalarna
Gävleborg
Norrbotten
Västerbotten
Uppsala
Kronoberg
Södermanland
Västra Götaland
Jönköping
Kalmar
Gotland
Västernorrland
Västmanland
Östergötland
Värmland
Skåne
Blekinge
Jämtland
Örebro
Stockholm
Halland
2012-09-17 13:23
2019-05-28 15:17

Råvattenkontroll avser den kommunala egenkontrollen
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitratkväve 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2007 - Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 25 gånger om året.
Klorid 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2007 - 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2013 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklorbensener 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2010 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2014 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 4 gånger om året.
Bentazon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2007 - 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 gång till 18 gånger om året.
Trikloretylen 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna 1 till 18 gånger om året.
Trikloreten och Tetrakloreten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2016 2016 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Temperatur 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 31 gånger om året.
Kalcium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenfärg 2009 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 14 gånger om året.
Grumlighet 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 52 gånger om året.
TOC 2008 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna 1 till 8 gånger om året.
Magnesium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Löst organiskt kol 2015 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoler 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antimon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Molybden 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Silver 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Selen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tenn 2014 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klordan 2013 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koliforma bakterier 2009 2009 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Mn 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alifater 2009 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 14 gånger om året.
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 25 gånger om året.
BAM 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 25 gånger om året.
Bitertanol 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoxaprop 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alfa-hexaklorcyklohexan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Gamma-hexaklorcyklohexan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Iprodion 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2015 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Terbutylazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 25 gånger om året
Hexazinon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorsulfuron 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazapyr 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2007 - 2 gånger var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aromater 2008 2008 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenoler 2013 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
1,1,1-Trikloretan 2007 - 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2007 - 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cis-1,2-dikloreten 2007 - 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-diklorpropan 2007 - 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Litium 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalsvavel 2010 2010 8 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaftylen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaften 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenantren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pyren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)antracen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krysen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dibenso(a,h)antracen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2016 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ej kategoriserade kvalitetsfaktorer
Oorganiskt aluminium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning