RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är ett urval ur kommunernas råvattenkontroll som användes för miljöövervakningen i enlighet med ramdirekttivet för vatten. (RDV 2000/60/EEG, artikel 8 respektive bilaga V)
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
KÖ, kommunal övervakning
0
-
0
Dalarna
Gävleborg
Norrbotten
Västerbotten
Uppsala
Kronoberg
Södermanland
Västra Götaland
Jönköping
Kalmar
Gotland
Västernorrland
Västmanland
Östergötland
Värmland
Skåne
Blekinge
Jämtland
Örebro
Stockholm
Halland
2012-09-17 13:23
2019-05-28 15:17

Råvattenkontroll avser den kommunala egenkontrollen
Undersökningstyper
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitratkväve 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 10 gånger om året.
Klorid 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 0 - 5 gånger vart sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 0 - 5 gånger vart sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2013 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 4 gånger om året.
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2013 2013 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2010 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 6 gånger om året.
Bisfenol A 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 17 gånger om året.
Trikloretylen 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 17 gånger om året.
Trikloreten och Tetrakloreten 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2007 2009 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 3 gånger om året.
Temperatur 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Absorbans 2016 2016 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenfärg 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 35 gånger om året.
Grumlighet 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 20 gånger om året.
TOC 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 42 gånger om året.
Fri klor 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 2016 2016 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 2013 2013 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Löst organiskt kol 2007 2016 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 45 gånger om året.
Antimon 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Molybden 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Silver 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Selen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koliforma bakterier 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Mn 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Cr 2012 2012 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alifater 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 4 gånger om året.
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 10 gånger om året.
BAM 2007 2016 Var fjärde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 10 gånger om året.
Bitertanol 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoxaprop 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Iprodion 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2015 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 5 gånger om året.
Terbutylazin 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart fjärde år till 10 gånger om året.
Hexazinon 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorsulfuron 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazapyr 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aromater 2007 2007 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenoler 2007 2013 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 4 gånger om året.
1,1,1-Trikloretan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cis-1,2-dikloreten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-diklorpropan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Litium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalsvavel 2007 2007 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaftylen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaften 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoren 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenantren 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pyren 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)antracen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krysen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dibenso(a,h)antracen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ej kategoriserade kvalitetsfaktorer
Oorganiskt aluminium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning