RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är ett urval ur kommunernas råvattenkontroll som användes för miljöövervakningen i enlighet med ramdirekttivet för vatten. (RDV 2000/60/EEG, artikel 8 respektive bilaga V)
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
KÖ, kommunal övervakning
0
-
0
Dalarna
Gävleborg
Norrbotten
Västerbotten
Uppsala
Kronoberg
Södermanland
Västra Götaland
Jönköping
Kalmar
Gotland
Västernorrland
Västmanland
Östergötland
Värmland
Skåne
Blekinge
Jämtland
Örebro
Stockholm
Halland
2012-09-17 13:23
2019-05-28 15:17

Råvattenkontroll avser den kommunala egenkontrollen
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitratkväve 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 15 gånger om året.
Klorid 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2013 2013 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2014 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklorbensener 2011 2011 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triclosan 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2010 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2009 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 4 gånger om året.
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aklonifen 2007 - 2 gånger var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenpropimorf 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2007 - 2 gånger var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 gång till 8 gånger om året.
Trikloretylen 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 gång till 8 gånger om året.
Trikloreten och Tetrakloreten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2008 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 3 gånger om året.
Temperatur 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Suspenderade ämnen 2014 2016 3 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenfärg 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 180 gånger om året.
Grumlighet 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna 1 till 165 gånger om året.
Fri klor 2007 2009 36 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Löst organiskt kol 2010 2016 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 7 gånger om året.
Antimon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Molybden 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Silver 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Selen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tenn 2011 2011 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klordan 2011 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koliforma bakterier 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Mn 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Cr 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alifater 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 12 gånger om året.
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 15 gånger om året.
Azoxystrobin 2007 - Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2007 2016 Vart annat år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 15 gånger om året.
Bitertanol 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Deltametrin 2007 - Var tredje år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2007 - 5 gånger vart sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoxaprop 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alfa-hexaklorcyklohexan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Gamma-hexaklorcyklohexan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2014 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Iprodion 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2007 - 5 gånger vart sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prokloraz 2016 2016 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 6 gånger om året.
Propikonazol 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2014 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 6 gånger om året.
Prosulfokarb 2007 - 5 gånger vart sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin-desetyl 2014 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Desisopropylatrazin 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från vart annat år till 15 gånger om året.
Hexazinon 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorsulfuron 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazapyr 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aromater 2007 2011 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 12 gånger om året.
Klorfenoler 2007 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 9 gånger om året.
1,1,1-Trikloretan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cis-1,2-dikloreten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-diklorpropan 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Litium 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaftylen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaften 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenantren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pyren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)antracen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krysen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dibenso(a,h)antracen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2009 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Diklofenak 2009 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
17-beta-östradiol 2009 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Heptaklor 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ciprofloxacin 2009 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Ej kategoriserade kvalitetsfaktorer
Oorganiskt aluminium 2007 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ej kategoriserade kvalitetsfaktorer
Alfa-cypermetrin 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning