RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att resultaten skall kunna användas som
referensvärden till kalkade sjöar och vattendrag och även för
bedömning av forsurningsstatus samt eventuella förändringar i
vattenkemin främst gällande pH-värde, alkalinitet och vattenfärg.
Resultaten skall även ge underlag för vidareutveckling och
utvärdering av bedömningsgrunder och miljökvalitetsmål.

De övergripande målen är att beskriva tillstånd och storskaliga
förändringar i vattenmiljön, samt att ge underlag för att kunna
bedöma hotbilder och för eventuella åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1971
-
Pågående
Örebro
Dalarna
Västra Götaland
2013-06-26 10:53
2021-06-29 10:16

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1971 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1990 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
Vattenfärg 1990 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
Näringsämnen 1980 2007 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
Salthaltsförhållanden 1971 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
Konduktivitet 1971 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
Försurning 1971 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
pH 1971 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
Alkalinitet 1971 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från 1 gång till 6 gånger/år
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Aluminium, Ca, K, Mg, Na
Kalcium 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö