RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att resultaten skall kunna användas som
referensvärden till kalkade sjöar och vattendrag och även för
bedömning av forsurningsstatus samt eventuella förändringar i
vattenkemin främst gällande pH-värde, alkalinitet och vattenfärg.
Resultaten skall även ge underlag för vidareutveckling och
utvärdering av bedömningsgrunder och miljökvalitetsmål.

De övergripande målen är att beskriva tillstånd och storskaliga
förändringar i vattenmiljön, samt att ge underlag för att kunna
bedöma hotbilder och för eventuella åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1971
-
Pågående
Örebro
Dalarna
Västra Götaland
2013-06-26 10:53
2021-06-29 10:16

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1973 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1973 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
Vattenfärg 1973 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
Näringsämnen 1983 2007 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
Salthaltsförhållanden 1973 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
Konduktivitet 1973 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
Försurning 1973 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
pH 1973 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
Alkalinitet 1973 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kan variera från varannat år till 2 gånger/år
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2016 2017 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Aluminium
Oorganiskt aluminium 2016 2017 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2016 2017 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö