VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Olika punktinsatser för att förbättra underlaget till statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2000
-
Pågående
Jönköping
Örebro
Västra Götaland
Kalmar
Kronoberg
Östergötland
Halland
2014-09-26 09:23
2021-04-23 12:03

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2005 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB