VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Olika punktinsatser för att förbättra underlaget till statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2000
-
Pågående
Jönköping
Örebro
Västra Götaland
Kalmar
Kronoberg
Östergötland
Halland
2014-09-26 09:23
2021-04-23 12:03

Extra prover tagna för att verifiera ekologisk status eller i vissa fall kalkmängder, ev även nya målsjöinv. Behöver ses över senare.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 0 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens varierar mellan stationer och över tid
Totalkväve 0 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens varierar mellan stationer och över tid
Totalfosfor 0 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens varierar mellan stationer och över tid
Försurning 0 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens varierar mellan stationer och över tid
pH 0 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens varierar mellan stationer och över tid
Alkalinitet 0 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens varierar mellan stationer och över tid