RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB. Himmerfjärdsverket släpper ut det renade avloppsvattnet till Himmerfjärden, 1,6 km söder om reningsverket på 25 meters djup. Himmerfjärden är alltså recipient för det renade avloppsvattnet.
Sedan 1976 har Stockholms Universitets Institution för Systemekologi regelbundet tagit prover i recipienten enligt ett kontrollprogram som fastställts av Länsstyrelsen i Stockholms län. Att provtagningen lades ut på universitetet berodde på att man hade en fältstation på Askö i Trosa skärgård.
Åtskilliga forskningsprojekt har bedrivits i Himmerfjärden, varför denna i dag är bland de mest välundersökta vattenområdena i Sverige, med mycket långa mätserier som sträcker sig från 1976 till i dag.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB)
RK, Recipientkontroll
1976
-
Pågående
Södermanland
Stockholm
2014-11-03 15:46
2014-12-08 11:33

Ingående parametrar: Klorofyll a, ammonium, fosfat, nitrit/nitrat, DIN, silikat, totalkväve, totalfosfor, salinitet, temperatur, syre och siktdjup.
Provtagningsfrekvens: En gång per månad under vintern, varje vecka under vårblomningen och varannan vecka under resterande delen av året.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1976 - Fler än 20 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Klorofyll a 1976 - Fler än 20 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1976 - Fler än 20 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Siktdjup 1976 - Fler än 20 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Näringsämnen 1976 - Fler än 20 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Totalmängd kväve - sommar 1976 - Fler än 20 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Totalmängd fosfor - sommar 1976 - Fler än 20 gånger per år xxxxxxxxxxxx