RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB. Himmerfjärdsverket släpper ut det renade avloppsvattnet till Himmerfjärden, 1,6 km söder om reningsverket på 25 meters djup. Himmerfjärden är alltså recipient för det renade avloppsvattnet.
Sedan 1976 har Stockholms Universitets Institution för Systemekologi regelbundet tagit prover i recipienten enligt ett kontrollprogram som fastställts av Länsstyrelsen i Stockholms län. Att provtagningen lades ut på universitetet berodde på att man hade en fältstation på Askö i Trosa skärgård.
Åtskilliga forskningsprojekt har bedrivits i Himmerfjärden, varför denna i dag är bland de mest välundersökta vattenområdena i Sverige, med mycket långa mätserier som sträcker sig från 1976 till i dag.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB)
RK, Recipientkontroll
1976
-
Pågående
Södermanland
Stockholm
2014-11-03 15:46
2014-12-08 11:33

Mjukbottenfaunanans utveckling i Himmerfjärdsområdet har följts sedan 1972. Till och med 1994 gjordes årliga provtagningar på ett 15-tal stationer belägna mellan inre Himmerfjärden i norr och Askö i söder. Bottenfaunaprogrammet i Himmerfjärden gjordes om efter 1994. I det program som genomfördes första gången 1997 hade stationerna slumpats fram så att de täckte djupintervallen 5-15 respektive >15-30 meter för att få representativa prover från bottnar ovan respektive under sommarens språngskikt, dvs. bottnar som inte riskerar respektive riskerar att påverkas av syrebrist om den blir utbredd. I det senare fallet representerar de en betydligt större bottenarea än i det tidigare programmet. Stationerna återbesökts med 3 års mellanrum, vid ett tillfälle 2 år för att sammanfalla med ändringarna i kväveutsläpp från Himmerfjärdsverket som gjordes för att i full skala följa recipientens svar på dessa.
Undersökningstyper Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1997 - Var tredje år xxxxxxxxxxxx
BQI 1997 - Var tredje år xxxxxxxxxxxx