RK, Norrtälje kommuns ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollprogrammet omfattar avloppsreningsverken i Älmsta, Herräng, Nysättra, Gräddö, Spillersboda, Södersvik, Blidö, Bergshamra och Norrtälje som samtliga släpper ut sitt renade avloppsvatten i havet. Avloppsreningsverken i Grisslehamn och Köpmanholm omfattas inte av någon recipientkontroll då vattenutbytet vid utsläppspunkterna ansågs stort och påverkan knappast detekterbar. I Norrtäljeåns avrinningsområde finns reningsverken i Rånäs, Rimbo och Finsta. Skeboåns avrinningsområde påverkas i första hand av reningsverket i Edsbro medan Broströmmens avrinningsområde påverkas av reningsverken i Söderbykarl, Drottningdal och Svanberga. I den recipientkontroll som utförs inom Norrtälje kommun på uppdrag av Veolia Vatten AB undersöks fem sjöar, tre vattendrag och nio havsområden. Tre av sjöarna (Närdingen, Lommaren och Gillfjärden) och samtliga vattendrag samt havsområden utgör så kallade vattenförekomster
och omfattas av beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Övriga vatten saknar ännu motsvarande beslut men omfattas av vattendirektivet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Löpande program
Norrtälje kommun
RK, Recipientkontroll
1966
-
Pågående
Stockholm
2014-11-13 10:06
2021-01-19 14:43

Prover tas vid yta och botten i mars och augusti och vid ytan i april och oktober. Parametrar: Klorofyll a (endast ytprover), siktdjup, fosfat, totalfosfor, ammonium, nitrat och totalkväve.
Vid samtliga provtillfällen tas även en temperatur-, syrgas- och salhaltsprofil genom mätningar med 1 meters mellanrum från yta till botten vid varje provpunkt.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2009 - 4 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Klorofyll a 2009 - 4 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2009 - 4 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Siktdjup 2009 - 4 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Näringsämnen 2009 - 4 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Totalmängd kväve - sommar 2009 - 4 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Totalmängd fosfor - sommar 2009 - 4 gånger per år xxxxxxxxxxxx