SCR, Värmlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2022-10-13 11:08

Regional förtätning av den nationella screeningen av ett urval av vattendirektivets prioriterade ämnen. Som bonus (från laboratoriet) analyserades dock fler prioriterade ämnen. Provtagningen skedde hösten 2010 och våren 2011, totalt ca 6 gånger per provtagningsstation.
Undersökningstyper
Startår 2010 Slutår 2011
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Filtrerad halt
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Metylkvicksilver och kvicksilver
Alaklor 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Atrazin 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diuron 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isoproturon 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Filtrerad halt
Naftalen 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Filtrerad halt
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Simazin 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alfa-hexaklorcyklohexan 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2010 2011 3 gånger per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB