SCR, Värmlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2022-10-13 11:08

Regional förtätning av den nationella screeningen av ett urval av vattendirektivets prioriterade ämnen. Som bonus (från laboratoriet) analyserades dock fler prioriterade ämnen. Provtagningen av fisk skedde våren/sommaren 2011. Proverna utgjordes av samlingsprov av ett tiotal abborrar, storlek 15-20 cm.
Undersökningstyper
Startår 2011 Slutår 2011
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklorbensener 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isodrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alfa-hexaklorcyklohexan 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB