SCR, Värmlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2022-10-13 11:08

Regional screening av vattendirektivets prioriterade ämnen. Provtagningen av fisk utfördes under senhösten 2012. Proverna utgjordes av samlingsprov av ett tiotal abborrar i storlek 15-20 cm. Utöver de prioriterade ämnena analyserades ett flertal andra ämnen.
Undersökningstyper
Startår 2012 Slutår 2012
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Mangan 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Prioriterade ämnen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorbensen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklorbensener 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isodrin 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alfa-hexaklorcyklohexan 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kobolt 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Acenaftylen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Acenaften 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoren 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fenantren 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pyren 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)antracen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krysen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dibenso(a,h)antracen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB