SCR, Värmlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2022-10-13 11:08

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2021 Slutår 2021
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alaklor 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorpyrifos 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trifluralin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cybutryn/Irgarol 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aklonifen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endrin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloretylen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cypermetrin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kinoxifen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dikofol 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bifenox 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triclosan 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCCP 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-beta-östradiol 2021 2021 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning