SCR, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av miljögifter innebär översiktlig inventering av kemiska ämnen och brukar användas som ett första led i arbetet med att identifiera ämnen som kan utgöra miljöproblem.

Genom att analysera olika typer av prover (t.ex. vatten, sediment, och fisk) försöker man kartlägga vilka ämnen som återfinns i miljön och i vilka halter de förekommer.
Godkänd
2014-12-02 12:55
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-02 12:52
2015-01-27 15:33

Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen, 8 andra förorenande ämnen samt monobutyltenn och dibutyltenn
Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
alla prioriterade ämnen samt monobutyltenn och dibutyltenn
Kadmium och kadmiumföreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Atrazin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kloroalkaner, C10-13 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1,2-dikloretan 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklormetan 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diuron 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isoproturon 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorbensen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorfenol 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Simazin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklorbensener 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklormetan (kloroform) 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isodrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koltetraklorid 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tetrakloretylen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trikloretylen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB