RK, Tumbaåns sjösystem

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Tumbaåns sjösystem har under lång tid belastats av föroreningar från omkringliggande bebyggelse, bl. a. med utsläpp från avloppsreningsverk i Rönninge, Salem och Tumba samt industriellt avloppsvatten från framför allt Tumba Bruk och Alfa Laval. Först 1987 var alla större enskilda föroreningskällor bortkopplade från sjösystemet och idag bedöms dagvatten från hårdgjorda ytor vara den största påverkanskällan till i
tillrinningsområdet.
Botkyrka och Salems kommuner har sedan 1995 tagit prover i olika delar av Tumbaåns sjösystem enligt mycket likartade recipientkontrollprogram.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
RK, Recipientkontroll
1995
-
Pågående
Stockholm
2014-12-02 15:51
2021-05-18 14:15

Prov tas från två nivåer, 0,5m och 1 meter ovan botten vid sjöarnas djuphålor.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1995 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1995 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Klorofyll a 1995 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Totalkväve 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Totalfosfor 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Särskilda förorenande ämnen 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Ammoniak 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Försurning 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län
pH 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Alkalinitet 1995 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Stockholms län