VER, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
VER, Verifieringsövervakning
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-18 10:49
2020-05-22 10:10

Undersökning av eventuell påverkan från tidigare gruvverksamhet i Nittälvens avrinningsområde. Nordtjärnsälven är referensvattendrag. I undersökningen analyseras även beryllium (Be) och volfram (W). Proven analyseras både ofiltrerade och filtrerade. I undersökningen ingår även analys av fosfor, kalcium och magnesium, vilka ingår i Övervakningsprogrammet "RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län; Vattenkemi i vattendrag". Undersökningen kompletteras med sedimentanalyser, se separat Undersökning: "Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven".
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2016 Slutår 2016
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
I undersökningen ingår även analys av fosfor, vilken ingår i Övervakningsprogrammet "RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län; Vattenkemi i vattendrag".
Järn 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
I undersökningen ingår även analys av Beryllium (Be) och Volfram (W). I undersökningen ingår även analys av kalcium och magnesium, vilka ingår i Övervakningsprogrammet "RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län; Vattenkemi i vattendrag".
Kobolt 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Barium 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Strontium 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 2016 2017 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö