VER, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
VER, Verifieringsövervakning
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-18 10:49
2020-05-22 10:10

Undersökning av eventuell påverkan från tidigare gruvverksamhet i Nittälvens avrinningsområde. Nordtjärnsälven är referensvattendrag. I undersökningen analyseras även beryllium (Be) och volfram (W).
Undersökningen kompletteras med vattenanalyser, se separat Undersökning: "Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven".
I undersökningen ingår även vattenanalys av fosfor, kalcium och magnesium, vilka ingår i Övervakningsprogrammet "RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län; Vattenkemi i vattendrag".
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2016 Slutår 2016
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prioriterade ämnen 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
I undersökningen ingår även analys av Beryllium (Be) och Volfram (W).
Kobolt 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Torrsubstans, TS 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalsvavel 2016 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning