VER, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
VER, Verifieringsövervakning
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-18 10:49
2020-05-22 10:10

Undersökningstyper
Startår 2015 Slutår 2020
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorcyklohexan 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammoniak 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 0 - 6 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 0 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning