RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Gemensamt delprogram för övervakning av tidsserier från sjöar. Varje län ansvarar för sin egen provtagning. Det gemensamma delprogrammet samordnar innehållet i undersökningarna samt gemensamma uutvärdering. Under 2011 pågår en statistisk undersökning av ingående stationer med syfte att bedöma hur lång tid vi behöver mäta för att säkerställa trender för några utvalda parametrar. Deltagande län från Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

Kontaktperson: Maria Carlsson, 036-39 50 15, maria.k.carlsson@lansstyrelsen.se
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Jönköping
2011-01-25 14:28
2015-02-13 09:15

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1986 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1986 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1983 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö