GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kiselalger i sjöar och vattendrag, Skåne län. Kiselalger har tagits inom regional miljöövervakning både vid enstaka tillfällen (screening) och som tidsserier. Flera stationer har samfinansierats och undersökts i samarbete med bl.a. UC4LIFE-projektet, kalkeffektuppföjning KEU, vattenförvaltning, Ivösjökomíttén. Flera av dessa lokaler har övergått till att ingå i kommunal miljöövervakning, samordnad recipientkontroll etc, och undersöks därmed vidare.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
KEU, Kalkeffektuppföljning
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2007
-
Pågående
Skåne
Kronoberg
Blekinge
2015-01-15 14:37
2020-10-22 18:28

Regional miljöövervakning- Screening med avseende på kiselalger påbörjades 2008. Syftet var/är att få en bild av näringspåverkan, föroreningspåverkan och surhetstillståndet i de skånska kustmynnande vattendragen. Screeningen har fortsatt för att få en hel mertäckande bild av kiselalgssamhället i skånska sjöar och vattendrag samt tillståndet i hela Skåne samt för att verifiera bedömd ekologisk status.
Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Statusen för kvalitetsfaktorn Påväxt-Kiselalger bedöms utifrån den sammanvägda bedömningen av IPS-indexet (med eventuell expertbedömning utifrån stödparametrarna TDI och %PT) och ACID.
IPS-index för Kiselalger 2010 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
En förhöjd andel (>1%) deformerade kiselalgsskal visar på annan typ av påverkan som t.ex. bekämpningsmedel, tungmetaller eller liknande.
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - visar vilket surhetsintervall vattendraget befinner sig inom.
TDI-index för Kiselalger 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-indexet visar på närings-och föroreningspåverkan. Stödparametrarna TDI och %PT används för att verifiera bedömningen och för expertbedömning när IPS-indexet ligger nära en klassgräns och TDI och %PT avviker.
%PT för Kiselager 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på näringspåverkan.
Deformerade kiselalgsskal 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på organisk förorening.