SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Enstaka undersökningar av miljögifter.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Jönköping
Östergötland
2015-01-16 13:00
2015-05-18 10:20

Undersökningstyper
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diuron 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB