RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av miljögifter i Södermanlands län. Förtätning av nationella screeningar, undersökningar av prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen. Matriser kan vara vatten, sediment eller biota som tex fisk.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Södermanland
2015-01-16 15:37
2015-02-25 09:53

SWECO Environment har fått i uppdrag av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt att genomföra en screeningundersökning av vattendirektivets prioriterade ämnen samt de s.k. 8 andra förorenande ämnen för vilka det finns miljökvalitetsnormer (Direktiv 2008/105/EG) i marina ytvattenförekomster i vattendistriktet. Prov ej inlagda exakt på provtagningskoordinat, befintliga stationer har använts. Koordinater för provtagning finns hos datavärd.
Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Atrazin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1,2-dikloretan 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklormetan 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diuron 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isoproturon 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorbensen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorfenol 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Simazin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklorbensener 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklormetan (kloroform) 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isodrin 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koltetraklorid 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tetrakloretylen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trikloretylen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2009 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB