VER, Södermanlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av miljögifter som kan användas vid statusklassning. Ofta är det engångsundersökningar som kan liknas vid screening.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2010
-
Pågående
Södermanland
2015-01-23 08:35
2017-12-22 09:15

Mätning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i sediment, metaller och organiska ämnen.
Undersökningstyper
Startår 2010 Slutår 2010
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Atrazin 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1,2-dikloretan 2010 2010 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklormetan 2010 2010 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diuron 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isoproturon 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklormetan (kloroform) 2010 2010 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isodrin 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koltetraklorid 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tetrakloretylen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trikloretylen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triclosan 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kobolt 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Vanadin 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Toluen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Etylbensen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Xylen 2010 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB