VER, Kronobergs län, Kiselalger

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under hösten 2013 och 2014 provtogs och analyserades påväxt av kiselalger från ett 30-tal lokaler i Kronobergs län, med syftet att undersöka påverkan av övergödning, försurning och organiska föroreningar.
För att verifiera vattenkvalitetsbedömningarna, baserade på kiselalgsanalysen, kompletterades kiselalgsproverna även med en analys av vattenkemin. Provtagningen ägde rum i september samt november 2014.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
VER, Verifieringsövervakning
2013
2014
Avslutat
Kronoberg
2015-01-23 16:03
2015-03-10 13:15

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2013 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2013 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-index för Kiselalger 2013 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2013 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TDI-index för Kiselalger 2013 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
%PT för Kiselager 2013 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Deformerade kiselalgsskal 2013 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö