VER, Kronobergs län, Kiselalger

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under hösten 2013 och 2014 provtogs och analyserades påväxt av kiselalger från ett 30-tal lokaler i Kronobergs län, med syftet att undersöka påverkan av övergödning, försurning och organiska föroreningar.
För att verifiera vattenkvalitetsbedömningarna, baserade på kiselalgsanalysen, kompletterades kiselalgsproverna även med en analys av vattenkemin. Provtagningen ägde rum i september samt november 2014.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
VER, Verifieringsövervakning
2013
2014
Avslutat
Kronoberg
2015-01-23 16:03
2015-03-10 13:15

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2014 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrit 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Barium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Strontium 2014 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö